Winkelmandje:
0 artikelen
BERDOTIME KLOKKEN
MOEDERKLOKKEN
MOBATIME KLOKKEN
KALENDERKLOKKEN
NTP POE KLOKKEN
TIME SERVERS
BUITENKLOKKEN
LED KLOKKEN VOOR BINNEN
LED KLOKKEN VOOR BUITEN
LED TIJDZONE KLOKKEN
LCD KLOKKEN VOOR BINNEN
LCD KLOKKEN VOOR BUITEN
ACCESSOIRES
UURWERKEN
STEMPELKLOKKEN
BATTERIJEN
info & voorwaarden
Makkelijk bestellen via onze webshop. Prijzen in de Webshop zijn

 
inclusief 21 % BTW. Achteraf met factuur. Wilt u produkten
 
bestellen en een detail

 
factuur ontvangen neemt u dan contact op via: verkoop@berdo.nl of
 
0318 - 487905

 

AVG 2020

BerdoTime BV Privacy Verklaring Hier vind je de privacy verklaring van BerdoTime BV. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door BerdoTime BV.

Inleiding:


In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van BerdoTime BV. BerdoTime  is een bedrijf dat tijdsystemen en klokken levert aan het bedrijfsleven en particulieren. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BerdoTime BV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BerdoTime BV, neem dan gerust contact op! info@berdo.nl 

 


BerdoTime BV

Kauwenhoven 38

6741PW Lunteren

0318-487905


Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BerdoTime BV. Deze worden hieronder toegelicht. 


01. Het versturen van het bestelde product..


Je NAW gegevens en e-mailadres worden verzameld via het ingevulde bestelformulier op de website van BerdoTime BV. 


02. Contact opnemen 


Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BerdoTime BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.


03. Analytics 


De website van BerdoTime BV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers


De gegevens die BerdoTime ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 


01. Novosite BV


Dit is onze hosting partij die onze website host. Internet bestellingen worden daar beveiligd opgeslagen. En gedurende de garantie periode van uw aankoop beveiligd bewaard. Na de garantie periode worden uw gegevens verwijderd.


02. Kruger Transport Services.


Dit is onze partij die onze producten naar u verzend. Via hun verzendsysteem worden pakketzegels aangemaakt. Dit wordt gedaan in een beveiligde omgeving van Paazl. Uw gegevens worden alleen gebruikt om een pakketzegel mee te maken.


03. Microsoft


De e-mail van BerdoTime bv wordt gehost bij Microsoft Office 365. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails beveiligd opgeslagen op de servers van Microsoft. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.


Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BerdoTime BV , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 


01. Opslag periode 


Contact opnemen 


Op het moment dat je contact opneemt met BerdoTime BV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 1 jaar terug bewaard.


02. Analytics 


De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Beveiliging


Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens wordt niet doorverkocht aan derden. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door BerdoTime BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Jou Rechten


Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BerdoTime BVvastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BerdoTime BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 


02. Recht op rectificatie 


Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door BerdoTime BV.


03. Recht op overdracht 


Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BerdoTime opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BerdoTime al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 


04. Recht op wissen van gegevens 


Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BerdoTime vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 


05. Recht op het indienen van een klacht 


Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BerdoTime BV niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 


06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 


Wil jij niet dat BerdoTime BV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@berdo.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


Plichten


BerdoTime BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BerdoTime BV via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestiging te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BerdoTime BV de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BerdoTime BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.


BerdoTime BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BerdoTime dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BerdoTime BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


BerdoTime BV

Kauwenhoven 38

6741PW Lunteren

0318-487905

 

 

 

 

BerdoTime BV 

Kauwenhoven 38 6741PW Lunteren info@berdo.nl 0031 318-487905 

Algemene Voorwaarden BerdoTime BV 2021

ARTIKEL 1 – Definities 

   

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Ondernemer: BerdoTime BV;  

Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;  

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten  

van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;  

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;  

Dag: kalenderdag;  

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;  

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.    
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer  

   

BerdoTime BV 

Kouwenhoven 38 

6741 PW Lunteren  

Telefoonnummer: 0318-487905 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur  

E-mailadres: info@berdo.nl  

Kvk: 64965309 


BTW: NL8559.24.676.B.01.


BerdoTime BV wijst elke andere algemene voorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden van de hand.

   

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid  

   

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en afnemer.  
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

   

   

ARTIKEL 4 - Het aanbod  

   

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

Dit betreft in het bijzonder:  

− de prijs exclusief belastingen;  

− de eventuele kosten van aflevering;  

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;  

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;  

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;  

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;  

− de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;  

− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en  

− de minimale duur van de overeenkomst in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.        

ARTIKEL 5 - De overeenkomst  

   

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.  
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met 

klachten terecht kan;  

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het 

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  

c.de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;  

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 

ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;  

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een 

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.  

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  

   
   

ARTIKEL 6 – Retouren 

   

 1. Bij de aankoop van producten heeft de zakelijke afnemer niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.  
 2. De bestelde producten kunnen niet retour. Wij bestellen volgens opdracht van de afnemer de producten bij de fabriek. De producten worden speciaal voor de zakelijke afnemer geproduceerd.
 3. Mocht de klant toch de producten retour willen sturen dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 4. Deze kosten zijn: 40% van de aangeboden productprijs. En daarbij 50 euro ex BTW administratiekosten.


  

   

   


      

  


ARTIKEL 7 - De prijs  

   

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.  
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  

a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  

b.de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.